Podkarpacki Portal Ślubny | REKLAMUJ SWOJĄ FIRMĘ U NAS

Podkarpacki Portal Ślubny | REKLAMUJ SWOJĄ FIRMĘ U NAS

Ślub konkordatowy pozwala w kościele dopełnić wszystkich formalności, aby zawarty związek małżeński został uznany przez polskie prawo.

Od 15 listopada 1998 r. obowiązuje w Polsce tzw. umowa konkordatowa zawarta pomiędzy RP a Stolicą Apostolską. Wszystkie osoby wyznania rzymsko-katolickiego mogą zawierać jeden ślub „konkordatowy”. Dwie oddzielne ceremonie w kościele i USC nie są już konieczne, należy jednak pamiętać o wypełnieniu w odpowiednim czasie formalności w USC. Wcześniej trzeba ustalić w kościele, który narzeczeni wybrali, dokładną datę i godzinę ślubu. W kościołach dużych, bardziej znanych lub zabytkowych warto zarezerwować ten termin nawet ponad pół roku przed planowaną datą ceremonii. Dotyczy to zwłaszcza okresu letniego, kiedy ślubów jest najwięcej. Kiedy narzeczeni ustalą datę, powinni udać się do USC, aby spełnić wymogi administracji państwowej Później można rozpocząć załatwianie formalności administracji kościelnej.

Wymogi administracji państwowej:
Każde z narzeczonych - w swoim USC, odpowiednim ze względu na szpital, w którym się urodził (a nie na obecne miejsce zamieszkania) pobiera odpis skrócony aktu urodzenia. Wcześniej warto kupić w kasie dwa znaczki skarbowe (20 zł każdy) , które będą potrzebne do każdego z dokumentów. Istnieje też możliwość przesłania odpisu z odpowiedniego USC (np. z innego miasta) do urzędu w miejscu zamieszkania narzeczonej (-ego). W tym celu występuje się ze specjalnym wnioskiem w USC, w którym załatwiać będziemy resztę formalności. Odpisy maja tylko 3 miesiące ważności. Z odpisami skróconego aktu urodzenia narzeczeni idą do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych (nie ma znaczenia, którego). Tam:
a) każde wypełnia swoimi danymi tzw. zapewnienie
b) wypełniają podanie o zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
w celu przedłożenia go w parafii, w której zamierzają wziąć ślub
c) wypełniają oświadczenie o przyjmowanych po ślubie nazwiskach przez małżonków
i ich przyszłe potomstwo
Trzeba opłacić znaczki skarbowe:
a) 75 zł za sporządzenie aktu małżeństwa,
b) 5 zł za wydanie zaświadczenia,
c) 1,50 zł za podanie.
Po wykonaniu w/w czynności w tym samym USC otrzymują 3 kopie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, z których - jedno otrzymają narzeczeni (po ślubie), jedno zostanie w dokumentach kościelnych i jedno w parafii. Istotne jest, aby formalności w USC zacząć załatwiać nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed datą ceremonii, ze względu na to, że w/w zaświadczenie ma dokładnie trzymiesięczną ważność.

Foto: www.piotrkowal.com.pl

Wymogi administracji kościelnej:
W parafii jednego z narzeczonych młodzi dostaną kartki z tematami konferencji przedmałżeńskich (nauk przedmałżeńskich), które należy mieć ze sobą podczas spotkań, gdyż jest na nich miejsce na podpis księdza (choć nie zawsze). Zwykle zakończone są one rozmową duszpasterską na temat wysłuchanych konferencji. Narzeczonych czekają także trzy spotkania w poradni rodzinnej. Nieodzowne również jest przystąpienie (przynajmniej dwukrotne) obojga narzeczonych do spowiedzi przedślubnej potwierdzone podpisami spowiedników. Pierwsza spowiedź odbywa się po zgłoszeniu się na zapowiedzi w jednej z parafii, a druga przed ślubem. Spełniwszy powyższe wymogi, narzeczeni udają się do parafii narzeczonej lub narzeczonego ze wszystkimi trzema kopiami zaświadczenia, które otrzymali w USC oraz odpisami aktu chrztu i bierzmowania obojga, które można uzyskać w parafiach, gdzie każde z nich było chrzczone. Zdarza się, że w parafii życzą sobie do wglądu świadectwo ukończenia nauki religii w szkole. Obok informacji o chrzcie w księgach kościelnych znajdują się także adnotacje o bierzmowaniu, nawet, jeżeli miało ono miejsce w innej parafii.
W parafii narzeczonego lub narzeczonej zostaje spisany protokół kanonicznego badania narzeczonych, gdzie osobno odpowiadają oni na pytania m.in. o pokrewieństwo i powinowactwo między sobą, ewentualny przymus przystąpienia do sakramentu małżeństwa. Padną też pytania, czy kiedykolwiek publicznie odstąpili od wiary i o zamiar wychowania potomstwa zgodnie z zasadami przyjętymi przez Kościół. Jeżeli formalności przedślubne narzeczeni załatwiają w parafii narzeczonej, nie musi ona już oddzielnie składać podania o wygłoszenie zapowiedzi. Tylko narzeczony odbiera wtedy podanie do księdza proboszcza o wygłoszenie zapowiedzi i składa je w swojej parafii. Po czterech niedzielach, narzeczony odbiera ze swej parafii zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi i zanosi do parafii, w której narzeczeni załatwiali przedślubne formalności. Obecnie istnieje możliwość zawierania małżeństwa w parafii innej, niż obojga narzeczonych.
W takim wypadku należy dodatkowo sporządzić licencję do parafii miejsca ślubu. Wystawia ją parafia, w której załatwiane są formalności. W tygodniu przed ślubem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, aby dopełnić formalności i omówić przebieg liturgii. Trzeba przynieść ze sobą: dowody osobiste, zaświadczenie o odbyciu katechizacji przedmałżeńskiej, potwierdzenie nauk przedślubnych i spotkań w poradni rodzinnej, zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii, zaświadczenie z USC.

Foto: www.piotrkowal.com.pl

W tygodniu przed ceremonią ślubną narzeczeni zazwyczaj udają się wraz z dwoma świadkami do kościoła, gdzie zostanie zawarte małżeństwo. Świadkowie muszą mieć ze sobą dowody osobiste, jako, że ich pełnoletność jest jedynym wymogiem, jaki stawia Kościół. Przed samą ceremonią ślubną lub w trakcie jej trwania spisuje się zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa. Należy okazać dowód spełnienia wymogów Kościoła (karteczki narzeczonych), potwierdzenie spowiedzi oraz trzy egzemplarze zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego. Ksiądz zobowiązany jest w ciągu pięciu dni przekazać zaświadczenie o zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej (ze skutkami cywilnymi) do Urzędu stanu cywilnego w gminie, w której okręgu zawarto małżeństwo.
Trzeba pamiętać, żeby w około tydzień po ślubie zgłosić się (może być tylko jeden małżonek) z dowodami osobistymi do USC właściwego dla parafii miejsca ślubu po wstawienie odpowiednich pieczątek, na podstawie których małżonkowie występują o zmianę swoich dowodów osobistych do Urzędów Gminy właściwych dla ich miejsca zamieszkania. W USC należy również odebrać odpis skrócony aktu małżeństwa. Trzy pierwsze akta są darmowe.

Reasumując:
Wymagane dokumenty w USC:
a) w przypadku panny lub kawalera:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- dowód osobisty do wglądu
b) w przypadku wdowy lub wdowca:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
- dowód osobisty do wglądu
Odpisy aktu urodzenia można pobrać we właściwym USC ze względu na miejsce urodzenia.
Wymagane dokumenty w parafii:
a) - zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
b) - odpisy aktu chrztu oraz bierzmowania narzeczonych (pobiera się je z parafii chrztu)
c) - świadectwa ukończenia religii ze szkoły
d) - zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich przez narzeczonych
e) - zaświadczenie o wywieszeniu zapowiedzi (wzmianka wywieszona na tablicy ogłoszeń w parafiach obojga młodych, informująca o zamiarze zawarcia przez nich związku małżeńskiego) w parafiach narzeczonych.
f) - podpisane przez księdza - spowiednika kartki z odbycia co najmniej 2 spowiedzi świętych przed ślubem, przy czym ostatnia powinna się odbyć w dzień lub przeddzień ślubu. Dotyczy to obojga młodych
Opłaty:
a) 75 zł od pary za sporządzenie aktu małżeństwa
b) 5 zł od pary za podanie do ślubu konkordatowego
c) 20 zł od osoby za podanie i odpis aktu urodzenia.

Mapa firm